Drammensregionen IKT – Anskaffelse av HR-løsninger

Situasjon

 • Anskaffelsen omfattet nye HR-løsninger for områdene lønn, personal, rekruttering, kompetanse og reiseregning, og ble gjennomført av D-IKT på vegne av eierkommunene som til sammen har ca 6 200 ansatte.
 • Bakgrunnen for anskaffelsen var en varslet utfasing av drift og vedlikehold av eksisterende lønnssystem samt et ønske om en enhetlig løsningsportefølje på tvers av eierkommunene.
 • Anskaffelsen er strategisk viktig for kommunene, og vil ha stor betydning for utvikling og effektivisering av arbeidsprosesser.

Beskrivelse av bistand

 • Tiger Consulting ble etter forutgående konkurranse valgt til å bistå D-IKT i planlegging og gjennomføring av anskaffelsen.
 • Bistanden ble utført i tett samarbeid med D-IKTs prosjektleder og deltakere fra kommunene innen de respektive fagområder.
 • Bistanden omfattet utarbeidelse av anskaffelsesstrategi med plan for gjennomføring av anskaffelsesprosessen, utarbeidelse av kvalifikasjonsgrunnlag, kunngjøringstekster og konkurransegrunnlag med kontraktsmodell og fasilitering av kravspesifisering samt planlegge og lede evaluerings- og forhandlingsprosessen
 • Leveranse og fasilitering av beslutningsstøtteverktøyet Expert Choice Comparion for ca 20 deltakere i evalueringsprosessen.

Leveranser

 • Anskaffelsesprosessen ble effektivt gjennomført i henhold til oppsatt tidsplan, og med høy kvalitet i alle faser. Meget gode forhandlingsresultater ble oppnådd.
 • Som kontraktsmodell ble Statens standardavtaler valgt, hvor det ble tildelt en rammeavtale med underliggende tildelingsavtaler for å tilrette for nødvendig kontraktsmessig fleksibilitet for kommunenes kjøp av løsningskomponenter og etterfølgende support og vedlikehold.
 • Anvendelse av Expert Choice Comparion for strukturering av evalueringsmodell, vekting av tildelingskriterier samt evaluering av tilbudene bidro til en meget strukturert, effektiv og kvalitetsmessig god prosess, hvor deltakerne selv la inn sine vektingsprioriteringer, score og begrunnelser direkte i verktøyet, noe som bidro til god robusthet og etterprøvbarhet.

Om kunden

 • Drammensregionen IKT er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Drammen, Nedre Eiker, Røyken, Sande og Svelvik.
 • D-IKT leverer IKT-tjenester til kommunene. Ved å samle disse på ett sted oppnår kommunene både stordriftsfordeler og effektivisering.

Kunde
Drammensregionen IKT

Prosjekt
Anskaffelse av HR-løsninger

Andre kundehistorier

NTNU – Anskaffelsesfaglig bistand og rådgivning

Tiger Consulting har bistått NTNU med gjennomføring av mer enn 50 anskaffelser innen en rekke fagområder

Les mer

Drammensregionen IKT – Anskaffelse av HR-løsninger

Tiger Consulting bisto Drammensregionen IKT i anskaffelse av nye HR-løsninger for deltakerkommunene.

Les mer

NRK – Anskaffelse av løsning for filutveksling og samproduksjon

Tiger Consulting bisto NRK i anskaffelse av ny løsning for programutveksling mellom deltakerne i Nordvisjonssamarbeidet.

Les mer