NRK – Anskaffelse av løsning for filutveksling og samproduksjon

Situasjon

 • Nordvisjonen er en betegnelse for et samarbeid mellom de offentlige fjernsynsselskapene i Norge (NRK), Danmark (Danmarks Radio, DR), Sverige (Sveriges Television, SVT), Island (Ríkísútvarpið, RUV) og Finland (Yleisradio Oy, YLE), etablert i 1959. Samarbeidet består av utveksling av egenproduserte programmer gratis mellom kanalene, daglig nyhetsutveksling, programproduksjon og teknisk assistanse.
 • Nordvisjonen initierte anskaffelse av en ny, felles løsning for utveksling av nyheter og langformatprogrammer i HD og 5.1 lyd (Nordif3). Løsningen skal støtte eksisterende prosesser for utveksling og samproduksjon, støtte utveksling av metadata og tilhørende materiell, samt søkefunksjonalitet.
 • NRK var av Nordvisjonen utpekt til å gjennomføre anskaffelsen, og representanter for fjernsynsselskapene deltok i prosessen.

Beskrivelse av bistand

 • Tiger Consulting ble, som foretrukket rammeavtaleleverandør av innkjøpsfaglig bistand, forespurt om å støtte prosjektet i planlegging og gjennomføring av anskaffelsen.
 • Bistanden omfattet utarbeidelse av anskaffelsesstrategi med plan for gjennomføring av anskaffelsesprosessen, utarbeidelse av kvalifikasjonsgrunnlag, kunngjøring I Mercell og konkurransegrunnlag med kontraktsmodell og fasilitering av kravspesifisering, samt planlegge og lede evaluerings- og forhandlingsprosessen.
 • Det ble forøvrig lagt stor vekt på å samle og forankre kringkasternes ulike målsettinger, preferanser og krav i prosessen.
 • Leveranse og fasilitering i bruk av beslutningsstøtteverktøyet Expert Choice Comparion for deltakerne i evalueringsprosessene knyttet til utvelgelse av leverandører og tilbudsevaluering.

Leveranser

 • Anskaffelsesprosessen ble gjennomført i henhold til oppsatt tidsplan, og med høy kvalitet i alle faser. Meget gode forhandlingsresultater ble oppnådd, innenfor de oppsatte budsjetter for anskaffelsen.
 • Som kontraktsmodell ble Statens standardavtaler, tilpasningsavtalen (SSA-T) valgt, samt en bearbeidet kombinasjon av driftsavtalen  (SSA-D) og den lille vedlikeholdsavtalen (SSA-V lille) for drift og forvaltning. Løsningen har blitt en suksess.
 • Anvendelse av Expert Choice Comparion for strukturering av evalueringsmodell, vekting av tildelingskriterier samt evaluering av tilbudene bidro til en meget strukturert, effektiv og kvalitetsmessig god prosess med stor grad av konsens blant deltakerne, hvor deltakerne selv la inn sine vektingsprioriteringer, score og begrunnelser direkte i verktøyet, noe som dessuten bidro til god robusthet og etterprøvbarhet samt kommunikajson og forankring av evalueringsresultatene.

Om kunden

 • NRK er et statseid aksjeselskap og er landets ledende kringkastingsselskap, med hovedansvar for å produsere og distribuere et nett-, radio- og fjernsynstilbud til hele befolkningen. NRK leverer også et omfattende tilbud på internett, mobil og tekst-TV.
 • Med sine ca. 3700 medarbeidere har NRK en landsdekkende virksomhet og er landets største mediebedrift. NRKs hovedkontor er på Marienlyst i Oslo.

Uttalelse fra kunden

«Utgangspunktet for å bruke Tiger Consulting var behovet for god kompetanse for internasjonalt anbudsprosesser. På grunn av kompleksiteten med fem partnere i fem forskjellige land og de store forskjellene i innkjøpsrutiner var det påkrevet å benytte en nøytral part med høy kompetanse på internasjonalt arbeid. Tiger Consulting bidro til å finne en modell for anbudsprosessen, scoring av tilbud og forhandlinger med leverandører som ble akseptert av alle 5 kringkasterne. Sluttresultatet for prosjektet var innenfor de rammer satt av SVT, NRK, RUV, DR og YLE. Valgt løsning er satt i drift og har blitt en suksess for deling av TV program mellom de nordiske landene»

Kunde
Norsk rikskringkasting AS

Prosjekt
Nordif3

Andre kundehistorier

NTNU – Anskaffelsesfaglig bistand og rådgivning

Tiger Consulting har bistått NTNU med gjennomføring av mer enn 50 anskaffelser innen en rekke fagområder

Les mer

Drammensregionen IKT – Anskaffelse av HR-løsninger

Tiger Consulting bisto Drammensregionen IKT i anskaffelse av nye HR-løsninger for deltakerkommunene.

Les mer

NRK – Anskaffelse av løsning for filutveksling og samproduksjon

Tiger Consulting bisto NRK i anskaffelse av ny løsning for programutveksling mellom deltakerne i Nordvisjonssamarbeidet.

Les mer