Digitalisering av legemiddelforvaltningen

Bakgrunn

 • Direktoratet for medisinske produkter (DMP) sto overfor store endringer knyttet til hvordan legemiddelinformasjon mottas, hvordan den kan benyttes i egen verdiskapning, og hvordan den skal distribueres. Endringene skyldes nye standarder og en sentralisering av elektronisk legemiddelinformasjon i Europa. I tillegg kommer nasjonale behov for legemiddelinformasjon knyttet til bruk av legemidler i for eksempel sykehus samt nye tjenesteområder DMP som krever systemstøtte.
 • Eksisterende applikasjonsportefølje var fragmentert, i ferd med å bli teknologisk utdatert og dermed uegnet for innovasjon og for å oppfylle myndighetenes krav til effektivisering av offentlig sektor hvor digitalisering er et sentralt virkemiddel. Rammeavtalen om forvaltning av eksisterende applikasjoner var dessuten i ferd med å utløpe.
 • Viktige behov var å legge til rette for en datasentrisk tilnærming gjennom helhetlig arkitektur og en sikker, fleksibel og konfigurerbar plattform levert som en tjeneste av en leverandør som gjennom sin kompetanse og kapasitet skal opptre som en strategisk samarbeidspartner for å bidra til kontinuerlig forbedring gjennom smidige prosesser.

Beskrivelse av bistand

 • Anskaffelsen ble gjennomført av Norsk Helsenett SF på vegne av DMP. Tiger Consulting var etter forutgående konkurranser valgt til å bistå Norsk Helsenett i gjennomføring av anskaffelser for den sentrale helseforvaltningen, og ble utpekt til å lede anskaffelsen i nært samarbeid med DMP selv.
 • Viktige utfordringer som ble håndtert var spørsmål om kontraktmodell, herunder antall avtaler, varighet og behov for fleksibilitet ift. endringer, tidspunkt for teknologivalg sett opp mot behovet for en strategisk samarbeidspartner, samt valg av mest hensiktsmessige anskaffelsesprosedyre.
 • Anskaffelsen ble gjennomført som konkurransepreget dialog etter forutgående markedsdialog. Dialogen ble gjennomført i tre faser; i) innsiktsfase med initielt løsningsforslag, ii) verifikasjonsfase med PoC og iii) konkurransegrunnlag med prøvetilbud.
 • Etter en etablerings- og forankringsfase ble anskaffelsen kunngjort juni 2019. Dialogfasen varte fra september 2019 til september 2020. Kontrakt ble inngått i oktober 2020.

Leveranser

 • Med bakgrunn i Tiger Consultings kompetanse og erfaringer ble det planlagt og gjennomført en strukturert og planmessig anskaffelse, med sterkt fokus på skape en god og rettferdig konkurranse basert på de grunnleggende prinsippene om forutberegnelighet, likebehandling og etterprøvbarhet. Anskaffelsesforskriftens handlingsrom knyttet til endringer ble implementert i en helhetlig og robust kontraktmodell basert på en egenutviklet hovedavtale og med SSA-S, -L og –V som underliggende leveranseavtaler. Resultatene fra tilbudsevalueringen viser at DMP lyktes med å skape en tett og god konkurranse hvor samtlige tilbud holdt et svært høyt nivå, noe som resulterte i en særdeles god kontrakt.
 • En viktig verdi ved anskaffelsesprosessen var involvering av både fagressurser og ledelsesnivået samt at dialogen var reell. Som del av dialogfasen kunne leverandørene øke sin innsikt i DMPs utfordringer og behov gjennom en digital modenhetsanalyse, og utarbeidet på den bakgrunn sine løsningsforslag, noe som i sin tur økte DMPs innsikt i hvordan behovene kunne tenkes løst. Basert på løsningsforslagene og PoC fikk DMP anledning til å verifisere både teknologi og metodikk før konkurransegrunnlaget ble utarbeidet.

Om kunden

 • Direktoratet for medisinske produkter (tidl. Statens legemiddelverk) er en etat under Helse- og omsorgsdepartementet som skal sikre god kvalitet ved behandling med legemidler, at legemidler har lavest mulig pris, sørge for at befolkningen får likeverdig og rask tilgang til effektive og trygge legemidler, og skal være fag- og tilsynsmyndighet for medisinsk utstyr.
 • DMP skal også legge til rette for forskning og innovasjon på disse områdene, og har oppgaver knyttet til forvaltning, tilsyn og overvåking, informasjon og veiledning og internasjonalt samarbeid.
 • Nettsted: https://www.dmp.no/

Kunde
Direktoratet for medisinske produkter

Prosjekt
Anskaffelse av ny digital plattform

Andre kundehistorier

Anskaffelse av driftstjenester for virksomhetskritiske fag- og administrasjonssystemer

Bakgrunn Utdanningsdirektoratet (Udir) hadde en driftsavtale som utløp i august 2020. For å sikre en smidig innføring av ny driftspartner hadde Udir behov for å gjennomføre en anskaffelse med kontraktsignering i desember 2019. Følgende virksomhetsbehov og rammebetingelser var førende: Sikre, stabile, fleksible og skalerbare driftstjenester Trygghet for at driftspartner understøtter direktoratets virksomhetsbehov og tilpasser seg […]

Les mer

Den kulturelle skolesekken

Bakgrunn Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal ordning som sørger for at alle skoleelever i Norge får oppleve profesjonell kunst og kultur hvert år. Ordningen er unik i verdenssammenheng. Tidligere ble tilnærmet like oppgaver utført med forskjellige verktøy og løsninger, og flere forskjellige verktøy var i bruk i de forskjellige fasene av DKS-løpet (programbank, […]

Les mer

Digitalisering av legemiddelforvaltningen

Bakgrunn Direktoratet for medisinske produkter (DMP) sto overfor store endringer knyttet til hvordan legemiddelinformasjon mottas, hvordan den kan benyttes i egen verdiskapning, og hvordan den skal distribueres. Endringene skyldes nye standarder og en sentralisering av elektronisk legemiddelinformasjon i Europa. I tillegg kommer nasjonale behov for legemiddelinformasjon knyttet til bruk av legemidler i for eksempel sykehus […]

Les mer