Anskaffelse av ny digital plattform

Situasjon

 • Legemiddelverket står overfor store endringer knyttet til hvordan legemiddelinformasjon mottas, hvordan den kan benyttes i egen verdiskapning, og hvordan den skal distribueres. Endringene skyldes nye standarder og en sentralisering av elektronisk legemiddelinformasjon i Europa. I tillegg kommer nasjonale behov for legemiddelinformasjon knyttet til bruk av legemidler i for eksempel sykehus samt nye tjenesteområder Legemiddelverket som krever systemstøtte.
 • Eksisterende applikasjonsportefølje var fragmentert, i ferd med å bli teknologisk utdatert og dermed uegnet for innovasjon og for å oppfylle myndighetenes krav til effektivisering av offentlig sektor hvor digitalisering er et sentralt virkemiddel. Rammeavtalen om forvaltning av eksisterende applikasjoner var dessuten i ferd med å utløpe.
 • Viktige behov var å legge til rette for en datasentrisk tilnærming gjennom helhetlig arkitektur og en sikker, fleksibel og konfigurerbar plattform levert som en tjeneste av en leverandør som gjennom sin kompetanse og kapasitet skal opptre som en strategisk samarbeidspartner for å bidra til kontinuerlig forbedring gjennom smidige prosesser.

Beskrivelse av bistand

 • Anskaffelsen ble gjennomført av Norsk Helsenett SF på vegne av Legemiddelverket. Tiger Consulting var etter forutgående konkurranser valgt til å bistå Norsk Helsenett i gjennomføring av anskaffelser for den sentrale helseforvaltningen, og ble utpekt til å lede denne anskaffelsen i nært samarbeid med Legemiddelverket selv.
 • Viktige utfordringer som ble håndtert var spørsmål om kontraktmodell, herunder antall avtaler, varighet og behov for fleksibilitet ift. endringer, tidspunkt for teknologivalg sett opp mot behovet for en strategisk samarbeidspartner, samt valg av mest hensiktsmessige anskaffelsesprosedyre.
 • Anskaffelsen ble gjennomført som konkurransepreget dialog etter forutgående markedsdialog. Dialogen ble gjennomført i tre faser; i) innsiktsfase med initielt løsningsforslag, ii) verifikasjonsfase med PoC og iii) konkurransegrunnlag med prøvetilbud.
 • Etter en etablerings- og forankringsfase ble anskaffelsen kunngjort juni 2019. Dialogfasen varte fra september 2019 til september 2020. Kontrakt ble inngått i oktober 2020.

Leveranser

 • Med bakgrunn i Tiger Consultings kompetanse og erfaringer ble det planlagt og gjennomført en strukturert og planmessig anskaffelse, med sterk fokus på skape en god og rettferdig konkurranse basert på de grunnleggende prinsippene om forutberegnelighet, likebehandling og etterprøvbarhet. Anskaffelsesforskriftens handlingsrom knyttet til endringer ble implementert i en helhetlig og robust kontraktmodell basert på en egenutviklet hovedavtale og med SSA-S, -L og –V som underliggende leveranseavtaler. Resultatene fra tilbudsevalueringen viser at Legemiddelverket har lyktes med å skape en tett og god konkurranse hvor samtlige tilbud holdt et svært høyt nivå, noe som resulterte i en særdeles god kontrakt.
 • En viktig verdi ved anskaffelsesprosessen var involvering av både fagressurser og ledelsesnivået samt at dialogen var reell. Som del av dialogfasen kunne leverandørene øke sin innsikt i Legemiddelverkets utfordringer og behov gjennom en digital modenhetsanalyse, og utarbeidet på den bakgrunn sine løsningsforslag, noe som i sin tur økte Legemiddelverkets innsikt i hvordan behovene kunne tenkes løst. Basert på løsningsforslagene og PoC fikk Legemiddelverket anledning til å verifisere både teknologi og metodikk før konkurransegrunnlaget ble utarbeidet.

Om kunden

 • Statens legemiddelverk er Norges fagmyndighet for legemiddelforvaltning. Legemiddelverket skal sikre god kvalitet ved behandling med legemidler og at legemidler har lavest mulig pris samt sørge for at befolkningen får likeverdig og rask tilgang til effektive og trygge legemidler samt legge til rette for forskning og innovasjon.
 • Legemiddelverket har oppgaver knyttet til forvaltning, tilsyn og overvåking, informasjon og veiledning og internasjonalt samarbeid.
 • Nettsted: https://www.legemiddelverket.no/

Kunde
Statens legemiddelverk

Prosjekt
Anskaffelse av ny digital plattform

Andre kundehistorier

Anskaffelse av driftstjenester for virksomhetskritiske fag- og administrasjonssystemer

Situasjon Udir hadde en driftsavtale som utløpt i august 2020. For å sikre en smidig innføring av ny driftspartner hadde Udir behov for å gjennomføre en anskaffelse med kontraktsignering i desember 2019. Følgende virksomhetsbehov og rammebetingelser var førende: Sikre, stabile, fleksible og skalerbare driftstjenester Trygghet for at driftspartner understøtter direktoratets virksomhetsbehov og tilpasser seg den […]

Les mer

Den kulturelle skolesekken

Situasjon Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal ordning som sørger for at alle skoleelever i Norge får oppleve profesjonell kunst og kultur hvert år. Ordningen er unik i verdenssammenheng. Tidligere ble tilnærmet like oppgaver utført med forskjellige verktøy og løsninger, og flere forskjellige verktøy var i bruk i de forskjellige fasene av DKS-løpet (programbank, […]

Les mer

Anskaffelse av ny digital plattform

Situasjon Legemiddelverket står overfor store endringer knyttet til hvordan legemiddelinformasjon mottas, hvordan den kan benyttes i egen verdiskapning, og hvordan den skal distribueres. Endringene skyldes nye standarder og en sentralisering av elektronisk legemiddelinformasjon i Europa. I tillegg kommer nasjonale behov for legemiddelinformasjon knyttet til bruk av legemidler i for eksempel sykehus samt nye tjenesteområder Legemiddelverket […]

Les mer