Den kulturelle skolesekken

Bakgrunn

 • Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal ordning som sørger for at alle skoleelever i Norge får oppleve profesjonell kunst og kultur hvert år. Ordningen er unik i verdenssammenheng.
 • Tidligere ble tilnærmet like oppgaver utført med forskjellige verktøy og løsninger, og flere forskjellige verktøy var i bruk i de forskjellige fasene av DKS-løpet (programbank, programforslag, planlegging, aktivitet og turnèverktøy, publisering, evaluering og rapportering).
 • Kulturtanken hadde behov for å effektivisere den administrative håndteringen av DKS og øke kvaliteten i en rekke ledd gjennom en forenklet løsning og sist men ikke minst sikre et kvalitativt og allsidig godt kulturtilbud til grunn-, ungdoms- og videregående skoler i Norge. Det ble derfor opprettet et prosjekt for anskaffelse og innføring av portal og fagsystem for Den kulturelle skolesekken.

Beskrivelse av bistand

 • Tiger Consulting ble etter forutgående konkurranse valgt til å bistå Kulturtanken med anskaffelse og innføring av portal og fagsystem for Den kulturelle skolesekken (DKS)
 • Bistanden i fase 1 omfattet gjennomføring av markedsdialog, planlegging og gjennomføring av anskaffelsen, herunder utarbeidelse av anskaffelsesdokumenter, kontraktsmodell og bilag, samt lede evaluerings- og forhandlingsprosessen. Tiger Consulting ledet det praktiske arbeidet med anskaffelsen og deltok som rådgiver for kundens prosjektleder.
 • Bistanden omfattet i fase 2 rådgiving i forbindelse med innføring av løsningen; bistand og råd i forbindelse med oppfølging av kontrakten, råd ved utarbeidelse av gevinstrealiseringsplan, oppfølging av interessenter (internt og eksternt) og rapportering. Tiger Consulting deltok på styringsgrupper fra oppstart til sluttføring.

Leveranser

 • Tiger Consulting gjennomførte en strukturert og planmessig anskaffelse. Anskaffelsen ble gjennomført som konkurranse med forhandling etter en forutgående markedsdialog som ga nyttige innspill til planlegging av konkurransen og utforming av konkurransegrunnlaget. Gjennom inngående praktisk kompetanse om anvendelse av anskaffelsesregelverket, tidligere erfaringer samt egne metoder og maldokumenter bidro Tiger Consulting til at anskaffelsen ble gjennomført med meget høy kvalitet og ledet til en meget god kontrakt. I nært og åpent samarbeid med Kulturtanken fikk kunden også overført verdifull kompetanse og erfaring med henblikk på senere anskaffelser.
 • Det ble anskaffet standard moduler og utviklet kundespesifikk funksjonalitet ved bruk av smidige metoder, samt inngått avtale om skybasert drift. Som kontraktsmodell ble Statens standardavtaler valgt; tilpasningsavtalen (SSA-T) for kjøp av lisenser, tilpasninger og implementering samt driftsavtalen (SSA-D) for drift og forvaltning.

Om kunden

 • Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken Norge er en statlig fagetat for kunst og kultur til barn og unge i skolen.
 • Kulturtanken ble etablert i 2016, med utvidet mandat fra tidligere Rikskonsertene, for å ivareta det nasjonale ansvaret for Den kulturelle skolesekken (DKS). Kulturtanken er underlagt Kulturdepartementet, som i arbeidet med DKS samarbeider med Kunnskapsdepartementet. Kulturtanken forvalter de statlige midlene til DKS-ordningen, og skal bidra til å styrke og utvikle ordningen i samarbeid med DKS-administrasjonene i fylkene.
 • Nettsted: https://www.kulturtanken.no/ og www.denkulturelleskolesekken.no. Lansering: http://www.periskop.no/na-apner-dks-portalen/

Kunde
Kulturtanken

Prosjekt
Den kulturelle skolesekken

Andre kundehistorier

Anskaffelse av driftstjenester for virksomhetskritiske fag- og administrasjonssystemer

Bakgrunn Utdanningsdirektoratet (Udir) hadde en driftsavtale som utløp i august 2020. For å sikre en smidig innføring av ny driftspartner hadde Udir behov for å gjennomføre en anskaffelse med kontraktsignering i desember 2019. Følgende virksomhetsbehov og rammebetingelser var førende: Sikre, stabile, fleksible og skalerbare driftstjenester Trygghet for at driftspartner understøtter direktoratets virksomhetsbehov og tilpasser seg […]

Les mer

Den kulturelle skolesekken

Bakgrunn Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal ordning som sørger for at alle skoleelever i Norge får oppleve profesjonell kunst og kultur hvert år. Ordningen er unik i verdenssammenheng. Tidligere ble tilnærmet like oppgaver utført med forskjellige verktøy og løsninger, og flere forskjellige verktøy var i bruk i de forskjellige fasene av DKS-løpet (programbank, […]

Les mer

Digitalisering av legemiddelforvaltningen

Bakgrunn Direktoratet for medisinske produkter (DMP) sto overfor store endringer knyttet til hvordan legemiddelinformasjon mottas, hvordan den kan benyttes i egen verdiskapning, og hvordan den skal distribueres. Endringene skyldes nye standarder og en sentralisering av elektronisk legemiddelinformasjon i Europa. I tillegg kommer nasjonale behov for legemiddelinformasjon knyttet til bruk av legemidler i for eksempel sykehus […]

Les mer